SA_documenten2

SEVERS ADVOCATUUR

Privacyverklaring

Privacy
Voor Severs advocatuur is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Severs advocatuur is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens en hoe wij deze verzamelen en gebruiken, op welke grondslag en met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw gegevens delen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en welke rechten u op grond van de AVG kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten van Severs advocatuur.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Grondslagen gegevensverwerking
Severs advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent of op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
– verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
-uw toestemming.

Overeenkomst
De verstrekking van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst van opdracht met ons te sluiten. Wanneer de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij niet onze contractuele verplichtingen jegens u vervullen. In dit kader verwerken wij onder meer uw naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail. Wij verwerken deze persoonsgegevens zodat wij werkzaamheden kunnen verrichten. Wij bewaren de gegevens niet langer dan wettelijk vereist en toegestaan.

Wettelijke verplichting
Teneinde u te kunnen identificeren, hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs ontvangen. Indien en voor zover aan de orde zullen wij tevens een uittreksel van uw onderneming uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel opvragen en bewaren. Op grond van artikel 33 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme zijn wij gehouden uw gegevens tot vijf jaar na de transactie te bewaren. In dit kader bewaren wij bijvoorbeeld uw geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, het adres en de woonplaats of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan de identificatie heeft plaatsgevonden en de aard en het nummer van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd.

Toestemming
Wanneer u (telefonisch of schriftelijk) contact met ons opneemt, al dan niet via het contactformulier via onze website, geeft u ons toestemming uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres te verwerken. Wij verwerken deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen ter beantwoording van uw vragen, verdere dienstverlening en eventuele doorverwijzing.

Intrekking toestemming
Wanneer uw gegevens worden verwerkt doordat u toestemming voor deze verwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Derden
Uw gegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden buiten de EU (inclusief Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Uw gegevens zullen slechts beschikbaar worden gesteld aan derden binnen deze zone voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering door een met u gesloten overeenkomst of wanneer zodanige verplichting volgt uit de wet, zulks met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Severs advocatuur, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Door Severs advocatuur ingeschakelde derden die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Opslag persoonsgegevens
Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website en e-mailadres wordt afgeschermd.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen, tenzij redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, om rectificatie hiervan te vragen, om verwijdering van uw gegevens, beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wij behouden ons het recht voor een dergelijk verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend omdat er een wettelijke verplichting op ons rust om de gegevens te verwerken. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Wanneer wij u inzage geven in de verwerking van uw persoonsgegevens, verstrekken wij u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, rekenen wij op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aan. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

Gebruik social media en websites van derden
Op de website en facebookpagina van Severs advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken. Severs advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derden. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@seversadvocatuur.nl of per post aan:

Severs Advocatuur
Modelleur 4
5171 SL Kaatsheuvel

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60307196.