SA_ag_bureau

SEVERS ADVOCATUUR

Algemene voorwaarden

1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) aan, overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen met Severs advocatuur, statutair gevestigd te Kaatsheuvel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60307196. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.          Iedere opdracht wordt uitsluitend verleend aan en aanvaard door Severs advocatuur. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Severs advocatuur is gerechtigd de opdracht door of met de hulp van een of meer anderen te doen uitvoeren en daarbij gerechtigd eventueel toepasselijke voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen (mede) voor en namens de wederpartij te aanvaarden. Severs advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden.

3.          Indien in verband met (de uitvoering van) een opdracht zich een gebeurtenis voordoet die kan leiden tot enige aansprakelijkheid van Severs advocatuur jegens de wederpartij, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het eventuele bedrag dat onder de door Severs advocatuur afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. De (standaard) door Severs advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorziet in een verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en een maximum van € 1.000.000 per jaar.

4.          De wederpartij vrijwaart Severs advocatuur voor eventuele aansprakelijkheid in verband met (de uitvoering van) een opdracht jegens derden en eventueel bijkomende kosten.

5.          Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervallen vorderingen tot schadevergoeding in ieder geval na twaalf maanden vanaf het moment dat de wederpartij zich bewust van de schade en van Severs advocatuur als aansprakelijke partij is dan wel behoort te zijn.

6.          Deze algemene voorwaarden kunnen worden ingeroepen door Severs advocatuur en iedere (rechts)persoon verbonden aan Severs advocatuur dan wel betrokken bij (de uitvoering van) een opdracht.

7.          Tenzij anders bepaald dienen facturen door de wederpartij zonder enige inhouding, korting of verrekening, binnen veertien dagen te worden voldaan. Bij gebreke daarvan, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Severs advocatuur is – totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden – gerechtigd de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Severs advocatuur behoudt zich het recht voor, ook nadat betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht te staken dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden. Ingeval van niet-betaling maakt Severs advocatuur aanspraak op volledige vergoeding van alle ter incasso gemaakte kosten. Severs advocatuur is gerechtigd te allen tijde betaling van een voorschot te verlangen.

8.          Op de rechtsverhouding tussen Severs advocatuur en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Ook is op iedere opdracht die Severs advocatuur uitvoert een klachtenregeling van toepassing. Een eventuele klacht kunt u toezenden aan info@seversadvocatuur.nl. Indien de klachtenregeling geen uitkomst biedt, is bij elk geschil, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de rechter te Breda bevoegd, onverminderd het recht van Severs advocatuur eventuele geschillen aan de (anderszins) bevoegde rechter voor te leggen.

Klik hier om deze algemene voorwaarden te downloaden.